Català
Castellano
Français

Condicions de Lloguer

Per a reservar ho podeu fer trucant al 972 380 710 o dirigir-vos al punt d’informació situat al Club Nàutic de Llançà.

Llegeixi atentament aquests 14 punts abans de firmar el contracte de lloguer:

1. És necessari presentar un document d’identificació per realitzar el contracte, de la mateixa manera que ho és la titulació homologada requerida per pilotar l’embarcació que desitja llogar.

2. La fiança s’haurà de pagar abans d’embarcar, ja sigui amb targeta de crèdit o efectiu.

3. Es tornarà la fiança al finalitzar la jornada de lloguer quan haguem confirmat que l’embarcació es troba en les mateixes condicions que al sortir del port i que el tanc de gasolina es troba ple tal i com s’ha entregat. La devolució amb targeta de crèdit no implica cap cost addicional.

4. És obligatori pagar el 30% del preu total del lloguer per reservar una embarcació, de la mateixa manera és obligatori abonar la resta del lloguer abans del check-in.

5. Totes les embarcacions estan assegurades a tercers, el qual cobreix tots els danys materials i físics que vostè li pot causar a un tercer.

6. Nàutica Juanola ofereix una assegurança a tot risc que cobreix els danys a tercers, tots els danys físics de la tripulació i els danys materials de l’embarcació llogada. L’assegurança a tot risc NO cobreix els danys a l’hèlice, ni la pèrdua de material tal com àncora, cab i cadena, bitxero, xalecos, coixins, etc. El preu d’aquesta assegurança és un 5% del preu total del lloguer, podrà adquirir-lo al punt d’informació del Port el mateix dia del lloguer.

7. Nàutica Juanola no es farà responsable de la pèrdua o danys dels objectes personals que es trobin a l’embarcació. Els aconsellem portar-los ben protegits i a poder ser en bosses estanques per evitar que es mullin, recordin que és una embarcació i les possibilitats de que entri aigua són bastant altes.

8. El personal de servei els hi entregarà l’embarcació i els explicarà i aconsellarà sobre l’embarcació i tots els seus accessoris. Si tenen algun dubte no dubtin en preguntar al nostre personal.

9. En cas de mal temps no es tornaran els diners, s’emetrà un val amb un any de validesa perquè puguin aprofitar els diners de la paga y senyal qualsevol altre dia, en el període d’un any. Els encarregats del servei els informaran de les condicions meteorològiques i els aconsellaran sobre la possibilitat de navegar. Si vostè decideix no sortir tot i ser positiu el veredicte del personal de servei, Nàutica Juanola no es farà responsable de la seva decisió.

10. Si vostè no pot sortir a navegar per un problema personal, Nàutica Juanola no se’n farà responsable, per tant no es farà la devolució dels diners ni es canviarà el dia del lloguer.

11. És MOLT IMPORTANT que el patró i/o tripulants portin sempre un telèfon disponible per contactar amb nosaltres en cas d’averia o canvi de climatologia. L’equip de Nàutica Juanola també ha de poder trucar-los en qualsevol moment per informar-los de qualsevol imprevist que sorgeixi.

12. Si el check-out es realitza més tard de l’hora estipulada (sense avís), es cobrarà un import de 50€ per cada mitja hora de retard (o part).

13. Les embarcacions petites que es lloguen sense titulació tenen una zona restringida de navegació. Aquesta zona abarca des de Cala Taballera fins al final de Portbou. Nàutica Juanola recomana no sortir-ne ja que aquestes embarcacions són petites i de poca potència, en cas de mal temps o de canvi sobtat de la climatologia podria causar problemes i afectar a la seva seguretat. Si de totes maneres decideixen sortir-ne, Nàutica Juanola li recorda els següents punts:

  • Que si navegant en zones no autoritzades es requereix assistència; l’empresa no es farà responsable i l’assegurança no cobrirà cap tipus de pèrdues i/o danys personals.
  • Que en cas de necessitat de remolcament de l’embarcació es cobrarà l’import estipulat per realitzar la maniobra de rescat, i no existirà garantia de disponibilitat en el moment que es precisi el servei.
  • Que és de total responsabilitat del patró allunyar-se de la zona considerada com a restringida (marcada prèviament a la carta nàutica entregada).

14. Cap embarcació podrà sobrepassar els límits de navegació d’aigües espanyoles.

Nàutica Juanola proporcionarà un document que vostè haurà de signar per acceptar aquesta política.

Condiciones de Alquiler

Para reservar puede hacerlo llamando al 972 380 710 o en el punto de información situado en el Club Nàutic de Llançà.

Lea atentamente estos 14 puntos antes de firmar el contrato de alquiler:

1. Es necesario presentar un documento de identificación para realizar el contrato, al igual que la titulación homologada requerida para pilotar la embarcación que desea alquilar.

2. La fianza deberá pagarse antes de embarcar, ya sea con tarjeta de crédito o en efectivo.

3. Se devolverá la fianza al finalizar la jornada de alquiler cuando hayamos confirmado que el barco se encuentra en las mismas condiciones que cuando salió del puerto y que el tanque de gasolina está lleno tal y como se lo entregamos. La devolución con tarjeta de crédito no implica ningún coste adicional.

4. Es obligatorio pagar el 30% del precio total del alquiler para reservar una embarcación, igual que es obligatorio abonar el resto del alquiler antes del check-in.

5. Todas las embarcaciones están aseguradas a terceros, lo cual cubre los daños materiales y físicos que usted pueda causarle a un tercero.

6. Nàutica Juanola ofrece un seguro a todo riesgo que cubre todos los daños físicos de la tripulación y los daños materiales de la embarcación alquilada. El seguro a todo riesgo NO cubre los daños en la hélice, ni la pérdida de material tal como ancla, cabo y cadena, bichero, chalecos, cojines, etc. El precio de este seguro es un 5% del total del precio del alquiler, podrá adquirirlo en el punto de información del Puerto el mismo día del alquiler.

7. Nàutica Juanola no se hará responsable de la pérdida o daños de los objetos personales que se encuentren en la embarcación. Les aconsejamos llevarlos bien protegidos y a poder ser en bolsas estancas para evitar que se mojen, recuerden que es un barco y las posibilidades de que entre agua son bastante altas.

8. El personal del servicio les entregará la embarcación y les explicará y aconsejará sobre la embarcación y todos sus accesorios. Si tienen alguna duda no duden en preguntar a nuestro personal.

9. En caso de mal tiempo no se devolverá el dinero, se cambiará el día de alquiler o se emitirá un vale con un año de validez para que usted pueda aprovechar el dinero de la paga y señal cualquier otro día, en el periodo de un año. Los empleados del servicio les informaran de las condiciones meteorológicas y les aconsejaran sobre la posibilidad de navegar. Si usted decide no salir aun siendo positivo el veredicto del personal del servicio, Nàutica Juanola no se hará responsable de su decisión.

10. Si usted no puede salir a navegar por un problema personal, Nàutica Juanola no se hará responsable de él, por lo tanto no se devolverá el dinero ni se cambiará el día del alquiler.

11. Es MUY IMPORTANTE que el patrón y/o tripulantes lleven siempre un teléfono disponible para contactar con nosotros en caso de avería o cambio de climatología. El equipo de Nàutica Juanola también tiene que poder llamarles en cualquier momento para informarles de cualquier imprevisto que surja.

12. Si el check-out se realiza más tarde de la hora estipulada (sin aviso), se cobrará un importe de 50€ por cada media hora de retraso (o parte).

13. Las embarcaciones pequeñas que se alquilan sin titulación tienen una zona restringida de navegación. Esta zona abarca des de Cala Taballera hasta el final de Portbou. Nàutica Juanola recomienda no salir ya que estas embarcaciones son pequeñas y de poca potencia, en caso de mal tiempo o cambio repentino de climatología puede causar problemas y afectar a su seguridad. Si de todas formas deciden salir, Nàutica Juanola le recuerda los siguientes puntos:

  • Que si navegando en zonas no autorizadas se requiere asistencia, la empresa no se hará responsable y el seguro no cubrirá ningún tipo de pérdidas y/o daños personales.
  • Que en caso de necesidad de remolque de la embarcación se cobrará el importe estipulado para realizar la maniobra de rescate, y no existirá garantía de disponibilidad en el momento que se precise el servicio.
  • Que es de total responsabilidad del patrón alejarse de la zona considerada restringida (marcada previamente en la carta náutica entregada).

14. Ninguna embarcación podrá sobrepasar los límites de navegación en aguas españolas.

Nàutica Juanola proporcionará un documento que usted deberá firmar para aceptar ésta política.

Conditions de Location

Pour réserver vous pouvez le faire en appelant le 972 380 710 ou au bureau d’information situé au Club Nàutic Llançà.

Lisez attentivement ces 14 points avant de signer le contrat de location:

1. Il est nécessaire de présenter un document d’identité pour réaliser le contrat, tout comme le permis homologué requis pour piloter l’embarcation souhaitée.

2. La caution devra être payée avant l’embarquement, que ce soit par carte bancaire ou en espèces.

3. Le remboursement de la caution se fera à la fin de la journée de location après qu’une personne de notre équipe ait confirmé que le bateau se trouve dans le même état que lors de la sortie du port et que le réservoir d’essence est plein. Le remboursement par carte de crédit n’impliquera aucun coût additionnel.

4. Il est obligatoire de payer 30% du prix total de la location pour réserver un bateau, tout comme il est obligatoire de verser le reste du prix avant le check-in.

5. Toutes les embarcations sont assurées au tiers, laquelle couvre les dommages matériels et physiques que vous pourriez occasionner à un tiers.

6. Nàutica Juanola offre une assurance tous risques qui couvre tous les dommages physiques de l’équipage et les dommages matériels de l’embarcation louée. L’assurance tous risques NE COUVRE PAS les dommages à l’hélice, ni la perte de matériel comme l’ancre, bout et chaîne, gaffe, gilets de sauvetage, coussins, etc. Le prix de cette assurance est de 5% du prix total de la location, vous pourrez y souscrire au bureau de Nàutica Juanola le jour même de la location.

7. Nàutica Juanola ne se tiendra pas responsable de la perte ou des dommages causés aux objets personnels qui se trouveront dans l’embarcation. Nous vous conseillons de les emmener bien protégés, si possible dans des sacs ou poches étanches pour éviter qu’ils ne se mouillent. Rappelez-vous que c’est un bateau et que la probabilité pour que de l’eau y entre est élevée.

8. Notre équipe vous emmenera jusqu’au bateau où l’on vous expliquera le fonctionnement du bateau et de tous ses équipements. Si vous avez un quelconque doute, n’hésitez pas à demander à notre personnel.

9. En cas de mauvais temps votre acompte ne vous sera pas rendu, le jour de la location pourra être changé ou un bon vous sera remis avec une validité d’un an pour que vous puissiez bénéficier de l’argent de votre payement initial quand vous le voudrez à compter de la date prévue pour la location. Les employés de Nàutica Juanola vous informeront des conditions météorologiques et vous conseilleront sur les possibilités de navigation. Si vous ne souhaitez pas sortir alors que le personnel vous en donne la possibilité, Nàutica Juanola ne se portera pas responsable.

10. Si vous ne pouvez pas sortir naviguer pour un problème personnel, Nàutica Juanola ne sera pas responsable, votre acompte ne vous sera donc pas reversé et le jour de la location ne pourra pas être changé.

11. Il est TRÈS IMPORTANT que le skipper et/ou l’équipage ait toujours un téléphone portable à disposition pour entrer en contact avec nous en cas de panne ou de changement climatique. L’équipe de Nàutica Juanola doit également pouvoir vous appeler à tout moment pour vous informer d’un quelconque imprévu qui surviendrait.

12. Si le check-out a lieu plus tard que l’heure stipulée (sans avoir prévenu), une pénalisation sur la base de 50€ par heure de retard (ou calculée proportionnellement au temps de retard) sera facturée.

13. Les petites embarcations qui se louent sans permis ont une zone restreinte de navigation. Cette zone s’étend de Cala Taballera jusqu’à la fin de Portbou. Nàutica Juanola vous recommande de ne pas en sortir vu la faible puissance de ces bateaux qui en cas de mauvais temps ou de changement brusque de climat peuvent subir des dommages et affecter votre sécurité. Si toutefois vous décidez d’en sortir, Nàutica Juanola vous rappelle les points suivants:

  • Si naviguant dans les zones non autorisées vous avez besoin d’assistance, notre société ne sera pas responsable et l’assurance ne couvrira pas toute perte ou dommage.
  • Si vous devez être remorqué alors que vous naviguiez dans les zones non autorisées, vous aurez à payer pour l’opération de sauvetage, et nous ne garantissons pas la disponibilité du service au moment où vous en auriez besoin.
  • Qu’il est de la responsabilité totale du capitaine/skipper de rester à l’intérieur de la zone recommandée (précédemment marquée sur la carte de navigation)

14. Aucun navire ne peut dépasser les limites de la navigation dans les eaux espagnoles.

Nàutica Juanola vous fournira un document à signer pour accepter cette politique.